Rok szkolny 2023/2024

OWU składka 48zł

OWU składka 55zł

 

 

 

 

 Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonać na konto:

 81 1240 3259 1111 0000 2989 3243 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Radomiu

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz art. 83 i 84 Prawa oświatowego z 14 grudnia 2016 roku w szkole może działać Rada Rodziców. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców, a regulamin działalności Rady Rodziców – uchwala sama Rada.

I. Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1. 1. Nazwa reprezentacji rodziców brzmi - Rada Rodziców.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2. 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz   podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych
           organów szkoły w zakresie spraw mających na celu dobro uczniów szkoły.

§ 2. 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 2. 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 • pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działania na rzecz rozwoju szkoły,
 • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,
 • formułowanie opinii w sprawach przewidywanych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,
 • współpracę z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy w oparciu
  o preliminarz wydatków,
 • nawiązywanie współpracy z Radami Rodziców innych szkół oraz organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty.

III. Wybory do Rady

§ 3. 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
§ 3. 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają
ze swego grona Radę Oddziałową.
§ 3. 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby.
§ 3. 4. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
§ 3. 5. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady
           Oddziałowej.
§ 3. 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie
           na te osoby zostaje powtórzone.
§ 3. 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie oddziału nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej
           osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
§ 3. 8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające
w tym oddziale.
§ 3. 9. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie
           Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu wyborów.
§ 3. 10. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 

IV. Władze Rady

§ 4. 1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
§ 4. 2. Zarząd jest wybierany spośród wszystkich członków Rady w głosowaniu jawnym według kolejności otrzymanej liczby głosów.
§ 4. 3. Osoby kandydujące do Zarządu może zgłosić każdy członek Rady,
w liczbie nieprzekraczającej pełnego składu Zarządu. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną
          osobę.
§ 4. 4. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków.
§ 4. 5. Do podstawowych zadań Zarządu należy:

 • bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 • realizacja preliminarza Rady Rodziców,
 • koordynowanie pracami klasowych Rad Rodziców,
 • zatrudnianie osób niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

§ 4. 6. Zarząd reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.
§ 4. 7. Przewodniczący organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
§ 4. 8. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący.
§ 4. 9. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. Protokół, zatwierdzony przez Radę, podpisuje osoba protokołująca
i Przewodniczący.
§ 4. 10. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

V. Posiedzenia Rady

§ 5. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, co najmniej trzy razy w roku.
§ 5. 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie
           uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania siedmiodniowego terminu.
§ 5. 3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
§ 5. 4. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
§ 5. 5. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.
§ 5. 6. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
§ 5. 7. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.
§ 5. 8. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół posiedzenia Rady powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce zebrania,
 • listę osób obecnych podczas zebrania,
 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 • zatwierdzony porządek obrad,
 • przebieg obrad, streszczenie wystąpień oraz wnioski,
 • treść podjętych uchwał,
 • podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 

VI. Podejmowanie uchwał

§ 6. 1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji zawartych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
§ 6. 2. Uchwały podejmuje się większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
§ 6. 3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
§ 6. 4. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 6. 5. Opinie Rady są wydawane w takim samym trybie co uchwały.

 

VII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 7. 1. Członkowie Rady mają prawo:

 • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi
  za poufne
  lub dotyczącymi spraw personalnych,
 • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
 • głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.

§ 7. 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

 

VIII. Fundusze Rady

§ 8. 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 •    z dobrowolnych wpłat rodziców,
 •    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady,
 •    z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
 •    inne źródła.

§ 8. 2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady są ustalane corocznie przez Radę w preliminarzu budżetowym.
§ 8. 3. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.
§ 8. 4. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna,
 • wychowawcy klas,
 • pedagog szkolny,
 • rady oddziałowe,
 • samorząd uczniowski.

§ 8. 5. Rada ma wydzielone konto bankowe w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
§ 8. 6. Środkami zgromadzonymi na koncie Rada dysponuje za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
§ 8. 7. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
          Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej
         (Dz. U. z 2001r., Nr 137, poz. 1539 oraz Dz. U. z 2003r., nr 11, poz. 117
z późn. zm.).
§ 8. 8. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się
           fachową siłę księgową
w wymiarze ¼ części etatu. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zawiera Zarząd Rady Rodziców. Zarząd opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności
           księgowego.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

§ 1. 20 % środków zebranych przez rodziców danej klasy może pozostawać do dyspozycji klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania
      rodziców klasy klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków,
      upiększanie sali lekcyjnej, inne wydatki na rzecz klasy.
§ 2. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przeznaczona do dyspozycji Zarządu Rady Rodziców.
§ 3. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad
  i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych, kół przedmiotowych,
 • sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnych zespołów,
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, według potrzeb,
 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
 • inne wynikłe w trakcie obowiązywania preliminarza.
 

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska

§ 4. Środki te mogą być wydatkowane na:

 • dofinansowanie celów ustalonych w § 3,
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły
  w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo – rekreacyjnych itp.,
 • lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.
 • i inne cele.
 

C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez inne osoby lub organizacje wpłacające środki
na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

IX. Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 w Radomiu, ul. Miła 18, a także pieczęcią do operacji finansowych,
           identyczną jak poprzednia,
z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.
§ 9. 2. Wszelkie zmiany w regulaminie Rady Rodziców wprowadzane będą
w formie aneksu zatwierdzonego przez Zarząd Rady Rodziców.
§ 9. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2007r.

 

 


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem